EMPLOYMENT (ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ) 

The Rail Pre-Feasibility Study noted that the Rail Project, once fully operational, will require more than 2,000 employees. These employees will be predominantly drawn from the local soums.


Хөдөлмөр эрхлэлт

Төмөр зам бүрэн ашиглалтанд орсон тохиолдолд нийт 2000 гаруй ажиллагсадтай байхаар урьдчилсан ТЭЗҮ-д тусгагдсан. Ажилчдын дийлэнхийг тухайн орон нутгаас авах бодлого баримтална.